BỘ BÀN VUÔNG CHÂN GỖ + 4 GHẾ TAM GIÁC CHÂN GỖ ĐAN.